News skr730 Kalendarz imprez Wyniki Galeria Ksiega Dzungli Forum Pliki Linki English
Statut  Stowarzyszenia Regatowego Klasy 730

Statut  Stowarzyszenia Regatowego Klasy 730

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

STOWARZYSZENIE REGATOWE KLASY 730, zwane dalej SRK 730 jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób zainteresowanych uczestnictwem w działalności sportowej i rekreacyjnej w dziedzinie sportów wodnych.

SRK 730 działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

 

§ 2

 

Terenem działalności SKR 730 jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest m.st. Warszawa.

 

 

§ 3

 

SRK 730 jest wpisane do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

 

§ 4

 

SRK 730 opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

SRK 730 może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 5

 

SRK 730 może być członkiem sportowych organizacji, stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

 

 

§ 6

 

SRK 730 posługuje się pieczęcią z napisem Stowarzyszenie Regatowe Klasy 730

Za zasługi dla SRK 730 mogą być przyznawane godności, odznaki honorowe oraz inne wyróżnienia.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji.

 

§ 7

 

Celem SRK 730 jest:

rozwój jakościowy i ilościowy floty jachtów klasy 730 w Polsce,

integrowanie środowiska żeglarskiego,

prowadzenie działalności w zakresie organizacji sportów wodnych i rekreacji,

popieranie i promocja wszystkich dziedzin działalności żeglarskiej, w tym rozwoju techniki jachtowej,

współpraca ze środowiskami żeglarskimi w kraju i zagranicą,

oddziaływanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zachowania bezpieczeństwa na szlakach wodnych.

 

§ 8

 

SRK 730 realizuje swoje cele poprzez:

ustalanie i egzekwowanie przepisów klasowych,

reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec Polskiego Związku Żeglarskiego, Krajowych i Międzynarodowych Organizacji,

organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

współpracę z instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami SRK 730,

prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,

tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,

prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 9

 

SRK 730 tworzą członkowie:

1) zwyczajni,

2) honorowi,

3) wspierający.

 

 

§ 10

 

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna; z tym, że osoba, która nie ukończyła 18-tego roku życia za zgodą rodziców lub opiekunów wyrażoną na piśmie.

Członka zwyczajnego przyjmuje zarząd SRK 730 na podstawie pisemnej deklaracji, zawierającej: zobowiązanie podporządkowania się statutowi SRK 730, jego regulaminom wewnętrznym, uchwałom władz SRK 730 i podpisy dwóch członków wprowadzających.

Członek zwyczajny ma prawo:

uczestniczenia w walnych zebraniach członków SRK 730 z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz prawem głosowania uchwał; czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo głosowania uchwał nie przysługuje członkom zwyczajnym, którzy nie ukończyli 16-tego roku życia,

korzystania z urządzeń i sprzętu SRK 730, na warunkach określonych przez władze SRK 730,

brania udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez SRK 730,

korzystania z wszystkich ulg i świadczeń przysługujących lub uzyskanych przez SRK 730, na warunkach określonych przez władze SRK 730,

noszenie odznaki SRK 730 oraz używania jej na jednostkach pływających.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz SRK 730,

brać czynny udział w działalności SRK 730,

opłacać w ustalonych terminach składki członkowskie i inne zobowiązania wobec SRK 730,

godnie reprezentować SRK 730 oraz dbać o jego dobre imię,

chronić własność SRK 730

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

wystąpienia zgłoszonego na piśmie zarządowi SRK 730, po uprzednim uregulowaniu swych zobowiązań wobec SRK 730,

skreślenia z listy członków za zaleganie ze składkami lub opłatami przez okres jednego roku – uchwałą zarządu SRK 730

skreślenia z listy członków za działanie na szkodę SRK 730 – uchwałą zarządu SRK 730

Od uchwały zarządu o skreśleniu z listy członków, przysługuje odwołanie do walnego zebrania członków SRK 730 w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania.

 

§ 11

 

Członkiem honorowym może zostać osoba, która wniosła szczególne zasługi dla rozwoju SRK 730 i żeglarstwa.

Godność członka honorowego nadaje walne zebranie członków SRK 730 na wniosek zarządu SRK 730.

Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.

Członkostwa honorowego może pozbawić walne zebranie członków SRK 730 na wniosek zarządu SRK 730.

 

§ 12

 

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna wspierająca działalność SRK 730.

Członka wspierającego przyjmuje zarząd SRK 730.

Członek wspierający ma prawo udziału z głosem doradczym w walnych zebraniach członków SRK 730, na zasadach ustalonych przez zarząd SRK 730.

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi SRK 730,

skreślenie na podstawie uchwały zarządu SRK 730, w przypadku nie wywiązywania się z zobowiązań wymienionych w ust. 1 § 12.

 

Rozdział IV

Władze SRK 730

 

§ 13

 

Władzami SRK 730 są:

Walne Zebranie Członków

Zarząd

Komisja Rewizyjna

 

§ 14

 

Kadencja władz trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

Obrady wszystkich władz są prawomocne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy uprawnionych uczestników. Obrady walnego zebrania członków w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

Uchwały władz są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Postanowienia ust. 2 i 3 § 14 nie obowiązują w sprawach dotyczących zmiany statutu i rozwiązania się SRK 730

 

§ 15

 

Najwyższą władzą SRK 730 jest Walne Zebranie Członków.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział – z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział – z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających i goście.

 

§ 16

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków SRK 730 jest zwoływane przez Zarząd SRK 730, corocznie w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, jako sprawozdawcze, a jako sprawozdawczo-wyborcze raz na dwa lata.

Zarząd SRK 730 zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed datą Walnego Zebrania Członków.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

uchwalanie kierunków działania SRK 730,

ocena działalności SRK 730 i jego władz,

przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

udzielanie absolutorium Zarządowi SRK 730 na wniosek Komisji Rewizyjnej,

wybór władz SRK 730,

rozpatrywanie i uchwalanie wniosków przedstawionych przez władze SRK 730, bądź przez jego członków,

ustalanie ostatecznej interpretacji statutu i regulaminów SRK 730,

ustalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich,

nabywanie lub zbywanie majątku nieruchomego,

nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

uchylanie uchwał Zarządu SRK 730,

podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu SRK 730,

uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania Członków,

uchwalanie regulaminów SRK 730.

 

§ 17

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 liczby członków, wg trybu z § 16 ust. 2.

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien być złożony na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane najpóźniej w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku.

Tematem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być tylko te sprawy, dla których zostało ono zwołane, a w razie częściowego lub całkowitego ustąpienia władz SRK 730, również i wybory uzupełniające.

 

§ 18

 

W skład Zarządu SRK 730 wchodzą: prezes i od 4 do 6 członków.

Walne Zebranie Członków dokonuje bezpośredniego wyboru prezesa.

Zarząd na wniosek prezesa wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, za wyjątkiem urzędującego członka Zarządu, jeżeli będzie istniała taka konieczność.

Do zakresu działania Zarządu SRK 730 należy:

kierowanie działalnością oraz zarządzanie majątkiem i funduszami SRK 730,

prowadzenie spraw finansowych, gospodarczych i organizacyjnych SRK 730,

przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności SRK 730,

realizacja uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków,

zakup i zbywanie ruchomości,

ustalanie regulaminów wewnętrznych,

ustanawianie opłat za świadczenia SRK 730,

przyjmowanie i skreślanie członków,

występowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie członkostwa honorowego SRK 730,

podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia SRK 730 do innych organizacji i stowarzyszeń,

powoływanie stałych lub doraźnych Komisji oraz organów doradczych i uchwalanie ich regulaminów.

 

§ 19

 

Prezes SRK 730 kieruje działalnością Zarządu, a w okresach pomiędzy posiedzeniami podejmuje decyzje stosownie do przysługujących mu uprawnień.

Prezes SRK 730 i z jego upoważnienia wiceprezes, lub inne osoby reprezentują SRK 730 na zewnątrz.

 

§ 20

 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przezeń członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu SRK 730 z głosem doradczym.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

coroczna kontrola działalności merytorycznej i finansowej Zarządu w zakresie zgodności jego działania z przepisami prawa, statutem SRK 730, uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz celowości i gospodarności,

analizowanie bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań i uchwał Zarządu,

składanie sprawozdań na Walne Zebranie Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu SRK 730.

 

§ 21

 

W przypadku rezygnacji, niemożliwości pełnienia funkcji, odwołania lub zawieszenia w okresie kadencji członka wybranej władzy, na jego miejsce wchodzi następny kandydat z listy wyborczej w kolejności uzyskanej liczby głosów.

W przypadku, gdy w okresie kadencji ustąpi z Zarządu SRK 730 więcej niż połowa jego członków lub ustąpi prezes powinno się odbyć niezwłocznie zwołane, zgodnie z zasadami przedstawionymi w § 17 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem dokonania wyborów uzupełniających.

 

Rozdział V

Majątek SRK 730

 

§ 22

 

Majątek SRK 730 powstaje z:

wpisowego i składek członkowskich,

dochodów z majątku SRK 730,

darowizn, spadków, zapisów i dotacji,

wpływów z działalności statutowej i gospodarczej.

Majątek SRK 730 służy do realizacji celów statutowych.

Majątek SRK 730 stanowi wspólną własność majątkową członków.

 

§ 23

 

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych są uprawnieni łącznie Prezes i Skarbnik SRK 730 oraz w określonym zakresie upełnomocnione przez nich osoby.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie SRK 730

 

§ 24

 

Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Uchwały zapadają większością 2/3 liczby głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania Członków, a projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości członków nie później niż na 14 dni przed Walnym Zebraniem Członków.

 

§ 25

 

Uchwałę o rozwiązaniu się podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu się SRK 730 określa cel, na jaki przeznacza się jego majątek.

Likwidator po zakończeniu prac, występuje do organu rejestrowego z wnioskiem o skreślenie Stowarzyszenia z rejestru.


730
 
Władze Stowarzyszenia
Informacje o klasie
Informacje zarzadu
Statut
Deklaracja wstąpienia
Zawodnicy
Baza jachtów
Regulamin Pucharu Polski
Regulamin Meczowego Pucharu Polski
Przepisy pomiarowe
 
Strona archiwalna
 
REGATY
 
MP Klasy 730
Projekt Nowej 730
Informacje o MP klasy 730
Przebojowe Warzywa :)
BIG STAR niepokonany
 
...wiecej  
 
WAŻNE
 
VI Puchar Polski w klasie 730 - Regulamin
V Puchar Polski w Klasie 730 - Regulamin
Składki za rok 2004
 
...wiecej  
 
MARKET
 
 
Kontakt Uwagi Administarcja
Proterians